Godziny otwarcia

Centrum Meblowe Niciarniana: Pon – Sb 10:00 – 20:00, Nd 10:00 – 18:00*

 

*Niedziele handlowe w 2024 roku: NIECZYNNE:
28 stycznia 1, 6 stycznia
24 marca 30, 31 marca
28 kwietnia 1 kwietnia
30 czerwca  1, 3, 30 maja
25 sierpnia 15 sierpnia
15, 22 grudnia 1, 11 listopada
  24, 25, 26, 31 grudnia

 

Zamknij

Newsletter

Zamknij

Promocje

Strona główna / Promocje

Urodzinowa promocja

Regulamin promocji

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1
Nazwa promocji

 

Niniejsza promocja jest urządzana pod nazwą „Urodzinowa promocja”.


§ 2
Podmiot urządzający promocję

 

Organizatorem promocji jest spółka pod firmą Strategia 360 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nad Jarem 47, zarejestrowana pod numerem KRS 0000083041.
Adres do korespondencji: 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 47.


§ 3
Definicje


Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Urodzinowa promocja”.
2. Niciarniana – Centrum Meblowe Niciarniana z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 153.
3. Uczestnik – uczestnik promocji, który spełnia warunki uczestnictwa w promocji,
zgodnie z Rozdziałem II, dokona zakupów i odbierze nagrodę.

4. Nagroda – koce

 

 

Rozdział II
Zasady prowadzenia promocji

§ 4
Czas trwania promocji


Promocja odbywa się w dniach 24-25.05.2024 r., w tym sprzedaż promocyjna odbywa się w dniach 24-25.05.2024 r., lub do wyczerpania nagród.

 

§ 5
Uczestnicy promocji

 

1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, która zrobi zakupy w Centrum Meblowym Niciarniana za min. 500,00 zł oraz przedstawi dowód zakupu w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na parterze Centrum.

2. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która jest:
a) pracownikiem sklepów prowadzących działalność w Niciarnianej,
b) pracownikiem podmiotów uczestniczących w organizacji promocji,
c) przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą w Niciarnianej.
3. Przystąpienie do promocji oznacza, iż Uczestnik promocji zapoznał się z jego zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.

§ 6
Sposób prowadzenia promocji

1. Warunkiem uczestnictwa i zdobycia nagród w promocji jest dokonanie zakupów za min. 500,00 zł. w sklepach Niciarnianej w dniach 24-25.05.2024 roku.
2. W dniu zakupu należy zgłosić się wraz z dowodem zakupu do punktu informacyjnego, które mieści się na parterze Niciarnianej. Stoisko promocyjne czynne jest w godzinach 10.00-20.00 w dniach 24 i 25 maja 2024 r.

3. Dowodem zakupu może być:

a) paragon

b) faktura

c) zamówienie z dowodem zapłaty zaliczki.

4. Dowód zakupu musi spełniać następujące warunki:                                                                                                                                                                                       
a) data sprzedaży widniejąca na przedstawionym dowodzie zakupu musi być z jednego dnia promocji   (24-25.05.2024 r.)
b) za zakupy należy się jeden prezent
c) wartość zakupów na zgłoszonych dowodach zakupu musi wynosić min. 500 zł
d) dowody zakupu zgłoszone do promocji mogą być wykorzystane tylko raz.
5. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje zakupów w Vive Profit


§ 7
Nagrody


1. Nagrodami w promocji są:
Nagroda – koc

2. Pula nagród:

70 koców

3. Liczba nagród jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń do punktu informacyjnego.

 

§ 8
Sposób przyznawania nagród


1. Jeżeli wartość zakupów na przedstawionych dowodach zakupu wynosi min. 500,00 zł, wówczas Uczestnik ma prawo do nagrody, o ile nie skończyła się pula nagród.

 

§ 9
Miejsce i termin wydawania nagród


1. Nagrody będą wydawane w dniu zakupu, w siedzibie Niciarnianej przy punkcie informacyjnym, mieszczącym się na parterze Centrum.
2. Podstawą wydania nagrody będzie przedstawienie oryginału dowodu zakupu za dokonane zakupy. Dowody zakupu muszą spełniać warunki zawarte w § 6 pkt 3, 4 i 5.

 

§ 10
Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania promocji


Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem promocji, tj. udzielaniem informacji na temat promocji, sprawdzeniem wysokości przedstawionego dowodu zakupu (zgodnego z § 6 pkt 3, 4 i 5) czuwać będzie hostessa zatrudniona do obsługi punktu informacyjnego mieszczącego się na parterze Niciarnianej.

 

§ 11
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania promocji, jednakże nie później niż 7 dni po zakończeniu promocji. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone reklamacje będą rejestrowane i rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 12
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory, jakie mogłyby wyniknąć w związku z przebiegiem i realizacją promocji rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora sąd powszechny.

wstecz

Niciarniana – centrum meblowe

al. Piłsudskiego 153, 92-332 Łódź